Przeprowadź bezpłatną analizę swojej strony w darmowym audycie SEO

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych „Audyty SEO”, działających pod adresem https://audytyseo.pl
 • Usługodawca – firma „IF.PL Sp. z o.o.” z adresem siedziby: Ul. Okrężna 83, 02-933 Warszawa, NIP: 5213843564, KRS: 000754227,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.

V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych

  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

VI. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

VII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@audytyseo.pl
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące audytu SEO

Tak, audyt SEO może być bezpłatny. W tym przypadku należy wykorzystać darmowy audyt SEO online, który pozwala na analizę konkretnej witryny i odpowiednią jej optymalizację. Zainteresowani dowiedzą się m.in. tego, czy ich strona jest dobrze widoczna w Google oraz jakie działania mają podjąć, aby wyeliminować dotychczasowe błędy. Narzędzia do przeprowadzenia darmowego audytu są łatwe w obsłudze i właściwie każdy może z nich skorzystać. Nasza strona zostanie przeanalizowana pod kątem istotnych dla wyszukiwarki parametrów. Musimy mieć jednak na uwadze, że samodzielne przeprowadzenie audytu SEO online może być o wiele bardziej czasochłonne niż zlecenie analizy profesjonalistom. Głównie dlatego, że możemy mieć problem z wyciągnięciem wniosków i zaplanowaniem strategii na podstawie danych, które otrzymamy.  

Oczywiście – nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeprowadzić SEO audyt samodzielnie. Masz nad tym pełną kontrolę i wiesz, jakie czynności wykonujesz krok po kroku. Wystarczy skorzystać z odpowiednich narzędzi w wersji online. Dowiesz się, jak sprawdzić odpowiednie parametry strony i zajmiesz się tym od ręki. Dzięki temu będziesz mógł nanieść poprawki do kodu strony oraz sprawdzić linki przychodzące, treści, nagłówki czy też słowa kluczowe. Z pewnością audyt strony pod kątem SEO przyniesie Ci wymierne korzyści. 

Przeprowadzając audyt SEO możesz skorzystać z wielu popularnych narzędzi, zależnie od własnych upodobań. Za dostęp do niektórych będziesz musiał zapłacić, inne mają darmowe wersje trialowe, jeszcze inne są całkowicie bezpłatne. Bardzo popularnymi narzędziami są m.in. Screaming Frog SEO SpiderAnswer The Public czy też Google TrendsDobrym wyborem będą także Google Analytics i Xenu Link Sleuth. Z pewnością zaoszczędzisz na tym sporo pieniędzy, ale audyt strony SEO powinien być wykonany niezwykle precyzyjnie i fachowo, tak aby móc uzyskać wskazówki na temat działania konkretnej witryny.  

Audyt SEO przeprowadzony przez profesjonalistów jest o wiele bardziej szczegółowy, analizuje kwestię na które laik może nie zwrócić uwagi. To usługa, dzięki której zbierzesz aktualne standardy i wymagania wyszukiwarki Google. Profesjonalny audyt SEO strony może Cię kosztować kilka tysięcy złotych, ale dzięki temu strona zostanie poddana rzeczowej analizie i ocenie, m.in. w zakresie treści, linków i responsywności. W efekcie otrzymuje się dokument, który zawiera w sobie rekomendacje i wnioski dotyczące istotnych zmian optymalizacyjnych. 

Cena audytu SEO uzależniona jest od wielu rozmaitych czynników, ale trzeba na to przygotować minimum kilka tysięcy złotych (pięć-siedem tysięcy). Dużo zależy również od tego, kto przeprowadzi audyt strony SEO. Zlecenie analizy strony profesjonalistom jest najlepszym rozwiązaniem, szczególnie jeśli nie mamy żadnego doświadczenia w zakresie optymalizacji. Jeśli mamy wiedzę na temat mechanizmów wyszukiwarki, możemy spróbować samodzielnie wykonać darmowy audyt SEO online.  

Profesjonalnego audytu SEO nie otrzymamy od ręki. Wpływ na to ma np. wielkość badanej strony internetowej. Zależy nam na tym, aby finalny dokument był kompletny i jak najbardziej szczegółowy, dlatego nie powinniśmy wymagać, że analiza zostanie przeprowadzona w kilka godzin. Wiedząc, czym jest audyt SEO, powinniśmy mieć świadomość, jak wiele pracy należy wykonać, aby go przeprowadzić. Czas trwania może wynosić nawet dwa tygodnie, a jeśli wymagane jest dostarczenie rozbudowanych wytycznych, termin ten ustalany jest zazwyczaj indywidualnie. 

Specjalistom przeprowadzającym audyt SEO musisz przekazać odpowiednie dostępy. Chodzi m.in. o dostęp do statystyk strony internetowej. Na tej podstawie zostanie wykonana rzeczowa i kompletna analiza, która pomoże Ci zoptymalizować stronę i sprawić, że będzie przyjazna dla Google. SEO audyt wymaga również udostępnienia danych z Google Analytics. Audytorom powinny zostać przekazane wszelkie dane, które zebrało się w przeszłości, m.in. przy pomocy narzędzia Search Console. 

Audyt SEO niesie wielkie korzyści, przede wszystkim pozwala na polepszenie pozycji witryny w wyszukiwarce Google. Ponadto audyty SEO doprowadzają do tego, że zwiększysz na swojej stronie ruch i sprzedaż. Przeanalizujesz poszczególne elementy i wyeliminujesz z nich błędy, np. w kodzie strony, nagłówkach czy też dobieranych słowach kluczowych. Zlecając audyt SEO profesjonalistom, odpowiednio zoptymalizujemy stronę pod wyszukiwarkę, sprawiając, że na naszej stronie pojawi się więcej ludzi zainteresowanych oferowanymi przez nas rzeczami. Zaudytowana strona jest nie tylko przyjaźniejsza dla wyszukiwarki, ale i dla odwiedzających – to m.in. szybsze ładowanie czy większa czytelność. 

Wykonując rzetelny audyt SEO strony nie musisz obawiać się żadnych zagrożeń, zwłaszcza gdy odpowiadają za to specjaliści. Twoja strona jedynie na tym skorzysta, dlatego audyty SEO są obecnie tak popularne. Audyt strony pod kątem SEO pomaga zwiększyć przewagę nad konkurencją i poznać tajniki optymalizacji witryny. Dzięki analizie strony będziesz wiedzieć, w jakiej kondycji jest prowadzona przez Ciebie witryna i co należy w niej udoskonalić.  

Kontakt

Zleć nam przygotowanie profesjonalnego audytu SEO dla Twojego serwisu.

© 2017-2021 Audyty SEO Wszelkie prawa zastrzeżone | Regulamin i Polityka Prywatności